Skip to content

命令行


提示

为方便用户可以快速构建项目和代码,本框架还提供了一个脚手架工具 think-ts-cli

安装

通过下面的命令全局安装 think-ts-cli 命令行工具

npm install think-ts-cli -g
npm install think-ts-cli -g

构建ThinkTS模版项目

think-ts-cli init project-name
think-ts-cli init project-name

创建模版代码

think-ts-cli create
think-ts-cli create

备案号:冀ICP备20015584号-2